آموزش مکالمه انگلیسی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم

آموزش مکالمه انگلیسی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم مبحث Describe people توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث معرفی کردن افراد  در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس هفتم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس هفتم تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال با قاعده در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس هشتم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس هشتم مبحث (Unregelmäßige ) Verb تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال بی قاعده در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس نهم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس نهم Nummerمبحث  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اعداد در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس دهم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس دهم مبحث Begrüßung تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به سلام و احوالپرسی کردن در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هشتم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هشتم مبحث Health and Illness توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سلامتی و بیماریها در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس یازدهم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس یازدهم Persönlich  Information  مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به معرفی کردن خود در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد