آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس دهم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس دهم مبحث Take a message for someone توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث پیغام گرفتن برای کسی در زبان انگلیسی