آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس نهم

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس نهم مبحث  Le chiffre , le nombre تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اعداد و ارقام در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دهم

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دهم Les salutations, Dire au revoir, Se Présenter    مبحث  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به مبحث سلام و احوالپرسی کردن، خداحافظی کردن و معرفی خود در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم Die vokale, Die konsonanten مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف صدادار و بی صدا در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم Das Substantive Und Das Genus مبحث  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به جنسیت اسامی در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم مبحث plural تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به جمع بستن اسامی در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم Personalpronomenمبحث  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمائر فاعلی در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد