آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس یازدهم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس یازدهم مبحث Presentare تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به معرفی کردن خود در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم مبحث Sustantivo، género, número تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اسامی و جنسیت در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم مبحث Los artículos همراه تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف تعریف در زبان اسپانیایی به مثال های متعدد  

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس چهارم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس چهارم                      Pronombres personalesمبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمائر فاعلی در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد    

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم Adjetivos posesivos مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صفات ملکی در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمائر اشاره در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد  

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هفتم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هفتم تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به فعل و زمان حال اخباری در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هشتم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هشتم تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال بی قاعده در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد  

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس نهم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس نهم Los números مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اعداد در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد