آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس اول

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس اول مبحث Gli Alfabeti تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف الفبا در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم Vocali مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف صدادار در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد  

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم Il nomeمبحث     تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اسم در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس چهارم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس چهارم Articolo determinativo:(singolare) مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف تعریف معین(مفرد)  در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم مبحث  Articolo, determinativo : (plurale) تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به مبحث حروف تعریف معین (جمع) در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد  

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم مبحث Pronome, soggetto  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمائر فاعلی در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هفتم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هفتم مبحث Presente, regolare تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به مبحث صرف افعال باقاعده در زمان حال ساده در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد   و

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هشتم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هشتم مبحث I verbi irregolari تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال بی قاعده در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد  

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس نهم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس نهم مبحث   Numeri تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اعداد در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دهم

آموزش مکالمه ایتالیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دهم مبحث Salutare تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به سلام و احوالپرسی کردن در زبان ایتالیایی به همراه مثال های متعدد