آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دهم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دهم Saludar مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به سلام و احوالپرسی کردن در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد  

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس یازدهم

آموزش مکالمه اسپانیایی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس یازدهم Dar informaciones personales مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به معرفی کردن خود در زبان اسپانیایی به همراه مثال های متعدد  

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم مبحث les accents et etc    تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به آکسان ها در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد  

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم مبحث Les voyelles  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف صدادار در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس چهارم

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس چهارم تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به جنسیت اسامی و حروف تعریف در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم Le pluriel des noms   مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اسامی جمع  در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم Les pronoms personnels sujetsمبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمایر فاعلی در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد  

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هفتم

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هفتم مبحث Les groupes verbaux – La cnjugaison  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به افعال و صرف آنها در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هشتم

آموزش مکالمه فرانسوی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس هشتم Les Adjectifs possessifs  مبحث  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صفات ملکی در زبان فرانسه به همراه مثال های متعدد