نمره شما در Speaking آیلتس

 از پایه تا آیلتس با استاد علی هادی

ویدیوی نمونه اسپیکینگ آیلتس نمره ۵

 • بخش Speaking آیلتس از ۱۱ تا ۱۵ دقیقه می باشد و سه بخش دارد.
 • سوالات ویدیوها قرار نیست برای شما تکرار شود و میتواند سخت تر یا  آسان تر باشد.
 • آخرین نکته مهم این است که ممتحنین آیلتس داخل ایران به هر دلیلی که در نظر بگیرید حداقل نیم نمره به شما پایین تر میدهند ضمنا صمیمیت و حسن خلق هم ندارند بنابراین هر یک از ویدیوها را که دیدید کمی هدف گذاری را بالاتر قرار دهید.

پکیج تاپ آیلتس استاد هادی،از پایه تا آیلتس،برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.

ویدیوی نمونه اسپیکینگ آیلتس نمره ۶

 • بخش Speaking آیلتس از ۱۱ تا ۱۵ دقیقه می باشد و سه بخش دارد.
 • سوالات ویدیوها قرار نیست برای شما تکرار شود و میتواند سخت تر یا  آسان تر باشد.
 • آخرین نکته مهم این است که ممتحنین آیلتس داخل ایران به هر دلیلی که در نظر بگیرید حداقل نیم نمره به شما پایین تر میدهند ضمنا صمیمیت و حسن خلق هم ندارند بنابراین هر یک از ویدیوها را که دیدید کمی هدف گذاری را بالاتر قرار دهید.

پکیج تاپ آیلتس استاد هادی،از پایه تا آیلتس،برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.

ویدیو نمونه اسپیکینگ آیلتس نمره ۶٫۵

 • بخش Speaking آیلتس از ۱۱ تا ۱۵ دقیقه می باشد و سه بخش دارد.
 • سوالات ویدیوها قرار نیست برای شما تکرار شود و میتواند سخت تر یا  آسان تر باشد.
 • آخرین نکته مهم این است که ممتحنین آیلتس داخل ایران به هر دلیلی که در نظر بگیرید حداقل نیم نمره به شما پایین تر میدهند ضمنا صمیمیت و حسن خلق هم ندارند بنابراین هر یک از ویدیوها را که دیدید کمی هدف گذاری را بالاتر قرار دهید.

پکیج تاپ آیلتس استاد هادی،از پایه تا آیلتس،برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.

ویدیو نمونه اسپیکینگ آیلتس نمره ۷

 • بخش Speaking آیلتس از ۱۱ تا ۱۵ دقیقه می باشد و سه بخش دارد.
 • سوالات ویدیوها قرار نیست برای شما تکرار شود و میتواند سخت تر یا  آسان تر باشد.
 • آخرین نکته مهم این است که ممتحنین آیلتس داخل ایران به هر دلیلی که در نظر بگیرید حداقل نیم نمره به شما پایین تر میدهند ضمنا صمیمیت و حسن خلق هم ندارند بنابراین هر یک از ویدیوها را که دیدید کمی هدف گذاری را بالاتر قرار دهید.

پکیج تاپ آیلتس استاد هادی،از پایه تا آیلتس،برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.

ویدیو نمونه اسپیکینگ آیلتس نمره ۷٫۵

 • بخش Speaking آیلتس از ۱۱ تا ۱۵ دقیقه می باشد و سه بخش دارد.
 • سوالات ویدیوها قرار نیست برای شما تکرار شود و میتواند سخت تر یا  آسان تر باشد.
 • آخرین نکته مهم این است که ممتحنین آیلتس داخل ایران به هر دلیلی که در نظر بگیرید حداقل نیم نمره به شما پایین تر میدهند ضمنا صمیمیت و حسن خلق هم ندارند بنابراین هر یک از ویدیوها را که دیدید کمی هدف گذاری را بالاتر قرار دهید.

پکیج تاپ آیلتس استاد هادی،از پایه تا آیلتس،برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.