آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس اول

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس اول مبحث English Greeting توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سلام و احوالپرسی در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس دوم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس دوم مبحث Introduction توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث معرفی کردن در زبان انگلیسی  

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس سوم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس سوم مبحث Arrange a holiday توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث فرودگاه در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس چهارم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس چهارم مبحث Direction توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث آدرس دادن یا پرسیدن در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس پنجم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس پنجم مبحث Expressing the date توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث بیان تاریخ روز در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم

آموزش مکالمه انگلیسی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم مبحث Describe people توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث معرفی کردن افراد  در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هفتم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هفتم مبحث Ordering the meal توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سفارش غذا دادن  در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هشتم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هشتم مبحث Health and Illness توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سلامتی و بیماریها در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس نهم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس نهم مبحث Money and Banking توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث پول و بانکداری  در زبان انگلیسی  

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس دهم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس دهم مبحث Take a message for someone توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث پیغام گرفتن برای کسی در زبان انگلیسی