آموزش مکالمه انگلیسی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم

آموزش مکالمه انگلیسی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم مبحث Describe people توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث معرفی کردن افراد  در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هشتم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هشتم مبحث Health and Illness توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سلامتی و بیماریها در زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس دهم

آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس دهم مبحث Take a message for someone توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث پیغام گرفتن برای کسی در زبان انگلیسی