آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس دوم Die vokale, Die konsonanten مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به حروف صدادار و بی صدا در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس سوم Das Substantive Und Das Genus مبحث  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به جنسیت اسامی در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس پنجم مبحث plural تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به جمع بستن اسامی در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم Personalpronomenمبحث  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به ضمائر فاعلی در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس هفتم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس هفتم تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال با قاعده در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس هشتم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس هشتم مبحث (Unregelmäßige ) Verb تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به صرف افعال بی قاعده در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس نهم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس نهم Nummerمبحث  تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به اعداد در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس دهم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس دهم مبحث Begrüßung تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به سلام و احوالپرسی کردن در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس یازدهم

آموزش مکالمه آلمانی از پایه تا پیشرفته- نمونه تدریس یازدهم Persönlich  Information  مبحث تدریس و توضیح کامل نکات مربوط به معرفی کردن خود در زبان آلمانی به همراه مثال های متعدد