آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس دهم


مبحث Take a message for someone

توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث پیغام گرفتن برای کسی در زبان انگلیسی