آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس دوم

مبحث Introduction

توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث معرفی کردن در زبان انگلیسی