آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس سوم

مبحث Arrange a holiday

توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث فرودگاه در زبان انگلیسی