آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس چهارم

مبحث Direction

توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث آدرس دادن یا پرسیدن در زبان انگلیسی