آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس پنجم

مبحث Expressing the date

توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث بیان تاریخ روز در زبان انگلیسی