آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی نمونه تدریس هشتم

مبحث Health and Illness

توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث سلامتی و بیماریها در زبان انگلیسی