آموزش مکالمه انگلیسی با استاد هادی- نمونه تدریس نهم

مبحث Money and Banking

توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث پول و بانکداری  در زبان انگلیسی