آموزش مکالمه انگلیسی از پایه تا پیشرفته نمونه تدریس ششم

مبحث Describe people

توضیح و تدریس جزئیات کامل و کاربردی مربوط به مبحث معرفی کردن افراد  در زبان انگلیسی